default_mobilelogo

V rokoch 2008 - 2009 sa občianske združenie podieľalo na príprave druhej hodnotiacej správy Decade Watch Teamu.

V roku 2009 združenie organizovalo medzinárodné stretnutie Decade Watch Teamu na Slovensku, pri príležitosti slovenského predsedníctva v iniciatíve Dekáda začlenenia rómskej populácie 2005 - 2015. V rokoch 2009 - 2011 združenie participovalo na revízii akčných plánov Dekáda začlenenia rómskej populácie 2005 – 2015 s dôrazom na uplatňovanie rodovej rovnosti vo všetkých témach. Výstupom bol návrh opatrení, ktoré boli premietnuté do vládneho materiálu Revidovaný národný akčný plán Dekáda začlenenia rómskej populácie 2005 - 2015 na roky 2011 - 2015, prijatého ako uznesenie vlády SR 552/2011. 

Aktivity sa realizovali vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open society fund.